STONA W BUDOWIE
Zapraszamy niebawem do odwiedzenia naszej witryny

W tej witrynie stosujemy pliki cookies. Standardowe ustawienia przeglądarki internetowej zezwalają na zapisywanie ich na urządzeniu końcowym Użytkownika.
Kontynuowanie przeglądania serwisu bez zmiany ustawień traktujemy jako zgodę na użycie plików cookies. Więcej w Polityce Prywatności.
Zamknij

Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa "S.U.P."

ul.Gdańska 2, 01-633 Warszawa
Login:
Hasło:

Problem z hasłem?

 

.......................................................................................................................

OGŁOSZENIE O PRZETARGU

na ustanowienie i sprzedaż odrębnej własności lokalu odbywającego się zgodnie z zasadami przewidzianymi przez Regulamin Przetargu Ograniczonego dostępnego w siedzibie Spółdzielni i na stronie internetowej Spółdzielni.

 

Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa „S.U.P.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2 ogłasza przetarg ograniczony pisemny dla osób fizycznych na ustanowienie prawa odrębnej własności n/w lokalu mieszkalnego:

- lokal mieszkalny nr 147, klatka XVIII ( parter) znajdujący się w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2 :

 • składa się z 4 pokoi, holu, 2 kuchni, łazienki i WC:
 • powierzchnia użytkowa 117,6 m2,
 • do lokalu przynależy piwnica nr 147-1 o powierzchni 2,8 m2 oraz nr 147-2 o powierzchni 0,6 m2,

Dodatkowe informacje oraz ustalenie terminu oględzin lokalu można uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 22/ 833 94 16  codziennie, w godz. między 9.00 a 13.00 oraz tel. kom. 505 755 333 lub 505 755 117.

Cena wywoławcza: 894.000 zł. Jedyne kryterium wyboru oferty stanowi cena.

Wadium w kwocie 10.000,00 zł należy wpłacić na rachunek bankowy Organizatora nr 30 1020 1156 0000 7302 0006 5292.

Przystępujący do przetargu ograniczonego zobowiązani są do złożenia w terminie do 15.03.2017 r. godz. 1300 oferty wraz z dowodem wpłaty wadium w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg" w biurze Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „S.U.P.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2, 01-633 Warszawa.

Oferta musi zawierać:

a)    imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres oferenta i stan cywilny. W przypadku gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim a w jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowo-małżeńskiej oferta powinna być złożona przez oboje małżonków, chyba że środki przeznaczone na nabycie lokalu będącego przedmiotem przetargu pochodzić będą z majątku osobistego małżonka;

b)      w przypadku, gdy oferenta zastępuje inna osoba, winna ona załączyć sporządzone przez notariusza pełnomocnictwo;

c)      datę sporządzenia oferty;

d)     nazwę przedmiotu przetargu;

e)      oferowaną cenę;

f)       potwierdzenie wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy;

g)      pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie;

h)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki i postanowienia regulaminu przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (dalej „Regulamin");

i)        numer rachunku bankowego, na które winno być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia oferty.

Oferta oraz wszystkie zobowiązania i oświadczenia muszą być podpisane.

Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.


Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w biurze Spółdzielni Budowlano-Mieszkaniowej „S.U.P.” z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2, 01-633 Warszawa w dniu 16.03.2017 r. o godz. 1100, a ogłoszenie wyników przetargu w terminie do dnia 23.03.2017 r..

Koszty notarialne związane z ustanowieniem odrębnej własności lokalu jego sprzedaży ponosi osoba wygrywająca przetarg.

Spółdzielnia zastrzega sobie prawo odwołania bądź zerwania przetargu na każdym etapie bez podania przyczyny.

 

.......................................................................................................................


REGULAMIN PRZETARGU OGRANICZONEGO

NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

 

I.                   Organizator i uczestnicy przetargu

 1. Organizatorem przetargu jest Spółdzielnia Budowlano – Mieszkaniowa S.U.P.         z siedzibą w Warszawie przy ul. Gdańskiej 2, dalej Organizator.
 2. Przetarg ma formę przetargu pisemnego ograniczonego, a jego uczestnikami mogą być wyłącznie osoby fizyczne.

 

II.                Przedmiot przetargu

 1. Przedmiotem przetargu jest odrębna własność lokalu mieszkalnego nr 147, składającego się z 4 pokoi, holu, 2 kuchni, łazienki i WC, o powierzchni użytkowej 117,6 m2, wraz z przynależnymi do tego lokalu pomieszczeniami piwnicznymi nr 147-1 o powierzchni 2,8 m2 oraz nr 147-2 o powierzchni 0,6 m2, znajdującego się na parterze klatki XVIII w budynku przy ul. Gdańskiej 2 na nieruchomości dla której Sąd Rejonowy dla Warszawy Mokotowa VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi księgę wieczystą o numerze WA1M/00022961/8, stanowiącego własność Organizatora i nie obciążonego prawami osób trzecich, dalej zwany nieruchomością.
 2. W dniu 14.10.2015r. podjęta została przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie uchwała nr 2/2015 z dnia 14.10.2015 r. w sprawie udzielenia zgody na sprzedaż nieruchomości, po przeprowadzeniu postępowania przetargowego, w związku z czym ustanowienie i przeniesienie odrębnego prawa własności na nabywcę wyłonionego w przetargu nie wymaga żadnych dodatkowych zgód.

 

III.             Cena wywoławcza

 1. Cena wywoławcza odpowiada oszacowanej przez rzeczoznawcę wartości nieruchomości będącej przedmiotem przetargu.
 2. Przystępujący do przetargu zobowiązany będzie do wpłaty wadium w wysokości 10.000,00 zł. Za dzień wpłaty wadium uważa się dzień uznania rachunku bankowego Organizatora.

 

IV.             Ogłoszenie o przetargu

 1. Sposób, treść oraz formę ogłoszenia o przetargu ustala Organizator. W ogłoszeniu o przetargu określa się czas, miejsce, przedmiot oraz warunki przetargu ustalone w niniejszym Regulaminie lub sposób udostępniania warunków przetargu niewskazanych w treści ogłoszenia oraz zastrzeżenie o możliwości zmiany warunków lub odwołania przetargu.
 2. Ogłoszenie o przetargu Organizator umieszcza w co najmniej jednym dzienniku lokalnym, na tablicy ogłoszeń Organizatora oraz, w miarę możliwości w inny sposób.

 

V.                Oferta

 1. Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest złożenie oferty w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg" w Biurze Organizatora w terminie oznaczonym w ogłoszeniu o przetargu.
 2. Oferta powinna zawierać:

a)    imię, nazwisko, PESEL, nr telefonu, adres oferenta i stan cywilny. W przypadku gdy oferent pozostaje w związku małżeńskim a w jego małżeństwie obowiązuje ustrój wspólności majątkowo-małżeńskiej oferta powinna być złożona przez oboje małżonków, chyba że środki przeznaczone na nabycie lokalu będącego przedmiotem przetargu pochodzić będą z majątku osobistego małżonka;

b)      w przypadku, gdy oferenta zastępuje inna osoba, winna ona załączyć sporządzone przez notariusza pełnomocnictwo;

c)      datę sporządzenia oferty;

d)     nazwę przedmiotu przetargu;

e)      oferowaną cenę;

f)       potwierdzenie wpłaty wadium na wskazany rachunek bankowy;

g)      pisemne oświadczenie oferenta, że zapoznał się z aktualnym stanem prawnym i faktycznym nieruchomości, że nie wnosi on jakichkolwiek zastrzeżeń w tym względzie;

h)      oświadczenie, że oferent zapoznał się z warunkami przetargu i przyjmuje bez zastrzeżeń warunki i postanowienia regulaminu przetargu ograniczonego na sprzedaż nieruchomości (dalej „Regulamin");

i)        numer rachunku bankowego, na które winno być zwrócone wadium w przypadku nie przyjęcia oferty;

j)        podpis oferenta.

 1. Termin związania ofertą wynosi 30 dni licząc od dnia otwarcia ofert.
 2. Przed upływem terminu składania ofert każdy oferent może złożyć ofertę zamienną lub wycofać ofertę. Powiadomienie o zmianie lub wycofaniu oferty powinno być złożone na piśmie, koperty powinny być dodatkowo opatrzone napisami „Zmiana oferty" lub „Wycofanie oferty", zgodnie z trybem przewidzianym w pkt.IV ust. 1-2.
 3.  Po upływie terminu składania ofert, żadna oferta nie może być zmieniona lub

wycofana przez okres związania ofertą pod rygorem utraty wadium.

 

VI.             Otwarcie ofert

 1. Otwarcie kopert z ofertami nastąpi w Biurze Organizatora w dniu wskazanym w ogłoszeniu o przetargu. W czynnościach otwarcia kopert z ofertami mogą brać udział wszyscy zainteresowani w charakterze publiczności oraz członkowie Komisji przetargowej powołanej przez Organizatora. Z czynności otwarcia Organizator sporządzi protokół. Dalsze czynności przeprowadzać będzie Komisja przetargowa.
 2. Komisja przetargowa odrzuca ofertę, jeśli:

a)      nie odpowiada warunkom przetargu zawartym w Regulaminie lub ogłoszeniu o przetargu;

b)      została zgłoszona po wyznaczonym terminie;

c)      uczestnik przetargu nie zaoferował co najmniej ceny wywoławczej;

d)     nie została podpisana przez oferenta lub przez upoważnionego pełnomocnika;

 1. W przypadku gdyby złożona oferta:

a)      nie zawierała danych określonych w pkt V.2. Regulaminu lub dane były niekompletne i nie dało się ich niezwłocznie uzupełnić lub

b)      była nieczytelna lub budziła wątpliwości co do treści, których nie dało się niezwłocznie usunąć

organizator zwróci się do Oferenta o uzupełnienie lub wyjaśnienie oferty, a w przypadku ich nieuzupełnienia lub niewyjaśnienia – ofertę odrzuci.

 1. Komisja przetargowa dokonuje szczegółowej analizy ofert i wybiera najkorzystniejszą, kierując się następującym kryterium: zaoferowaną ceną - 100% lub stwierdza, że nie wybrano żadnej ze złożonych ofert. W sytuacji równorzędnych ofert Organizator przeprowadzi dodatkowe negocjacje z oferentami.
 2. Po przeprowadzeniu przetargu Komisja przetargowa sporządza protokół, który podpisują przewodniczący i członkowie komisji przetargowej. Protokół zawiera następujące informacje:

a)      termin i miejsce przetargu, data sporządzenia protokołu;

b)      o podmiotach składających oferty;

c)      o rozstrzygnięciach podjętych przez komisję przetargową wraz z uzasadnieniem;

d)     najwyższą cenę osiągniętą w przetargu lub informacje o złożonych ofertach wraz z

uzasadnieniem wyboru najkorzystniejszej z nich;

e)      imię, nazwisko i adres osoby ustalonej jako nabywca nieruchomości;

f)       imiona i nazwiska przewodniczącego i członków komisji przetargowej.

 1. W terminie 7 dni od daty otwarcia ofert komisja przetargowa ogłosi wyniki przetargu poprzez przekazanie telefonicznie a następnie pisemnej informacji uczestnikom przetargu, ze wskazaniem imienia i nazwiska osoby, która przetarg wygrała.
 2. Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował cenę nabycia równą, co najmniej cenie wywoławczej.
 3. Przetarg uważa się za zakończony wynikiem negatywnym, jeżeli nikt nie przystąpił do przetargu, wszystkie oferty zostały odrzucone lub żaden z uczestników nie zaoferował ceny nabycia równej, co najmniej cenie wywoławczej.
 4. Cena osiągnięta w przetargu stanowi cenę nabycia nieruchomości.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg przegrał podlega zwrotowi w terminie 7 dni po rozstrzygnięciu przetargu lub po zamknięciu przetargu zakończonego wynikiem negatywnym. Za datę zwrotu wadium uważa się dzień obciążenia konta bankowego Organizatora. Wadium zwracane jest w wysokości nominalnej, bez odsetek.

 

VII.          Zawarcie umowy sprzedaży

 1. Umowa sprzedaży nieruchomości i ewentualnie umowa przedwstępna zostaną zawarte w Kancelarii Notarialnej Katarzyna Łęczycka, Żywia Lipińska, Magdalena Dzierba s.c. z siedzibą w Warszawie przy ul. Adama Mickiewicza 22 lok. 4 w okresie związania ofertą.
 2. W okresie związania ofertą dopuszcza się zawarcie przedwstępnej umowy sprzedaży nieruchomości, w formie aktu notarialnego, przewidującej zawarcie umowy sprzedaży nieruchomości w terminie nie dłuższym niż 4 miesiące od dnia otwarcia ofert.
 3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia najpóźniej w chwili zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości w formie aktu notarialnego, chyba że środki na zapłatę ceny pochodzą z kredytu bankowego. W takim przypadku dopuszczalne jest zapłacenie ceny w terminie wynikającym z okazanej umowy kredytowej, nie dłuższym jednak niż 10 dni roboczych.
 4. Koszty związane z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości oraz ewentualnie umowy przedwstępnej w całości obciążają nabywcę.
 5. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał, zalicza się na poczet ceny nabycia nieruchomości.

 

VIII.       Pozostałe warunki przetargu

 1. Organizator przetargu zastrzega sobie prawo odwołania przetargu, zamknięcia przetargu bez wybrania którejkolwiek z ofert lub unieważnienia bez podania przyczyn.
 2. Każdy z oferentów jest związany treścią niniejszego Regulaminu, którą akceptuje poprzez złożenie oferty.
 3. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem, stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

 

Zarząd SBM SUP

 

 

lok147.JPG

001-147.JPG9.JPG4.JPG11.JPG8.JPG10.JPG3.JPG2.JPG7.JPG1.JPG5.JPG6.JPG12.JPG13.JPG